TESTIMONIALS

Αποθεραπεία ασθενούς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.
13/11/17

Ο κος Γιώργος, ασθενής του κέντρου, μας μιλάει για την πορεία της υγείας του και τον αγώνα για επανένταξη στη καθημερινότητα, με τη φροντίδα του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού μας.

 

 

 

Σύνδρομο Guillain-Barre (Γκιουλεν Μπαρε)
04/09/17

Πρόκειται για μια σπάνια νευρολογική πάθηση με επίπτωση σε 1 ή 2 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού. Το σύνδρομο Guillain-Barre αρχίζει συχνά με συμμετρική ανιούσα παράλυση και απώλεια αντανακλαστικών, όπου σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προσβληθούν οι αναπνευστικοί μυς, προκαλώντας αναπνευστική ανεπάρκεια. Η ανάρρωση των ασθενών ξεκινάει από δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την πρώτη εμφάνιση.

 

Стергиос Паргас, физиотерапевт

 

" Пациент E.E..  был госпитализирован в наш центр после ампутации левой нижней конечности. В период пребывания больного в центре и в течение всего послеоперационного периода больному был предложен физиотерапевтический курс. В комплекс упражнений, помимо перевязок были включены дыхательные, а также упражнения для укрепления мышц  ампутированной конечности, силовые - для тренировки  здоровой нижней и верхних  конечностей и для укрепления туловища/торса. После снятия швов и осуществления  необходимой программы десенсибилизации кожи, физиотерапевтическая программа помимо силовых упражнений включала в себя вставание пациента на одной ноге, держась за брусья, а также ходьба с опорой на брусья. После протезирования конечности начинали процесс восстановления ходьбы, с начала с использованием брусьев, а потом при помощи П-образной опоры-ходунка (Типа 'ПИ'). Пациент был проинструктирован о том, как ставить и снимать протез, перемещаться с кровати в коляску в повседневной деятельности, используя приобретённый опыт в процессе трудотерапии. Таким образом, госпитализация  в реабилитационном центре «Гармония» позволила  Х. вернуть уверенность в возможности самостоятельной деятельности." 

Георгия Хорозопулу, физиотерапевт

"Пациентка П. И..  приехала в Р. Ц. Гармония (на) 08.12.2013 после геморрагического инсульта головного мозга с гемиплегией второй степени. Трудность заключалась в том, что у пациентки была потеря мышечной силы и снижение чувствительности в правой верхней и нижней конечностях, а также потеря способности сидеть. В результате выше перечисленного она была полностью зависима от других лиц в своей повседневной деятельности.

Шесть месяцев интенсивной физиотерапии,  обучения навыкам управлять опорно-двигательным аппаратом, обучение ходьбе и упражнениям на поддержание равновесия, позволили пациентке принимать самостоятельно сидячее положение и передвигаться  с помощью опоры-ходунка.
Она вернулась домой 6/16/2014 , передвигаясь самостоятельно и сейчас нуждается в минимальной помощи своих родственников для того, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни после перенесённого инсульта." 

Мария Аскериду, Физиотерапевт

"Г-н К. И..  был госпитализирован в Р/Ц Гармония, в отделение трудотерапии для обследования и лечения. Диагноз, который поставили Х, был "Ишемический Инсульт Головного Мозга - левая гемиплегия, апраксия с историей болезни метастатического Ca" .
После первоначального обследования были установлены следующие проблемы:

1. неподвижность и бесчувствие  пораженной стороны в значительной  степени

2.   боль, которая его беспокоила и выступала как сдерживающий фактор для сотрудничества с нами, а также отвлекающим фактором и причиной бездействия верхней конечности.
3. Верхняя конечность совершенно не двигалась и была нарушена чувствительность.
На основании вышеизложенных проблем были выбраны цели, на которых была основана программа трудотерапии. Были определены следующие цели:
1. Расковать и автоматизировать основные виды повседневной деятельности
2. сохранение цели в простых и коротких заданиях
3. рост возможностей  пациента распознавать объекты пораженной стороной поворотом головы
4. Мероприятия по реабилитации основных видов деятельности: питание, личная гигиена, одежда.
 

В течение двух месяцев пациент показал значительное улучшение как в области восприятия так и в области функциональных возможностей. Пациент ест при помощи здоровой руки. Он может вымыть  руки и лицо и причесаться.
Обучая его специальной технике одевания и раздевания; в результате чего, он в одиночку сумел одеть верхнюю одежду, а при одевании нижней одежды нуждался в минимальной помощи.
Пораженная сторона пациента показала улучшение. Он может увидеть и взять предметы  с левой стороны. Он заботится о своей руке и пытается задействовать её.
Боль от пролежней значительно уменьшилась, в результате чего пациент больше сосредоточен на упражнениях и выдерживает в положении сидя.

Г-н К. И. удовлетворен своими успехами, а также довольны и его близкие. И не забывайте, что лучший подарок для человека - это здоровье, самое большое богатство - это удовлетворение, и лучшее отношение – вера. Тройная удача, которую наша научная команда и сотрудники центра предоставляют каждому пациенту. "

 

 

Гермина Джорджату, гидротерапист

"Г-жа В. С.  впервые приехал в Р/Ц Гармония  30/09/2013  с диагнозом  рассеянный склероз.
Прошла в общей сложности 80 процедур в течение примерно восьми месяцев, проходя до трех процедур в неделю.
В первый раз, когда она вошла в бассейн она была не в состоянии наступить полной ступнёй на землю. Также, она затруднялась сгибать колени, что затрудняло её во  многих движениях. Долгое время ей приходилось двигаться в бассейне в не его в инвалидной коляске.
Используя свойства воды и следуя плану лечения, который был составлен специально для нее, наблюдала постоянные улучшения.  С глубины  1.35 м мы перешли на глубину  0.90 м., где  уже полностью наступает на ступни  и ходит более легко сгибая ноги в коленях, держа вспомогательную бару. Она также приобрела способность перемещаться в бассейне и вне его сама, опираясь на вспомогательную бару. Наконец, она смогла сама ходить на небольшой глубине без какой-либо опоры, сначала с врачом, а затем без присмотра.
Для достижения результатов требуется терпение и настойчивость не только от пациента, но и от врача. 

Агорасти Логара, физиотерапевт

"Г-Жа Г. Х., 73 лет, поступила в Р/Ц Гармония после операции артроскопии правого коленного сустава. У пациентки были пролежни 4-ой степени на пятках и копчике, размером 32x18cm,  глубина которых достигала кости.
Первые дни клиническая картина была довольно тяжелой. У неё была сильная слабость из-за постоянных инфекций в то  время  как дыхательная система была перегружена. Прооперированное правое колено ее колено сильно болело из-за остеохондроза. Пациентка  с большим трудом и помощью двух терапевтов могла принять сидячее положение. Попытка встать на ноги с частичной нагрузкой на нижнюю конечность была не возможна из-за значительно большого веса пациентки.
После огромных усилий пациентки и её участия в программе физиотерапии, которая включала дыхательную физиотерапию, комплекс упражнений, г-жа Г.Х. очень скоро сумела  сделать несколько  шагов  с опорой-ходунком типа П. Благодаря опыту медицинского персонала Р/Ц «Гармония» в области пролежней, состояние пациентки значительно улучшилось, болячки на пятках затянулись и начался процесс восстановления сил, так что при завершении  периода, который был профинансирован медицинской страховкой пациентки  для ее госпитализации, она могла самостоятельно себя обслуживать и проходить расстояние около 20м с опорой-ходунком.
В связи с тем, что пациентка по-прежнему страдала от  пролежней в области копчика  она решила продлить лечение в реабилитационном центре «Гармония» , беря все расходы на себя, потому что она осталась довольна услугами центра. Когда она, наконец, завершила программу реабилитации, пролежни уменьшились до размера небольшого круга диаметром 3см, г-жа Г. Х. потеряла 7 килограммов и могла уже свободно передвигаться, используя опору-ходунки на улице (подъемы, спуски, грунт с гравием, песком, лестницы), проходя  большие расстояния."

Димитриос Кукулетас, физиотерапевт

 

"Больной К., 46 лет, перенес перелом плато большеберцовой кости аварии. Во время своего пребывания в центре больной следовал комплексной реабилитационной программе (физиотерапия, гидротерапия).

Изначально акцент был сделан на укрепление здоровой нижней конечности, чтобы сохранить диапазон движения. Первостепенное значение в реабилитации была динамической стабилизации вращательной манжеты в упражнениях для замкнутой кинетической цепи. Повышенный диапазон движения, повышенная  стабильность суставов и нервно-мышечной координации, помогло  пациенту полностью восстановить функциональность верхней конечности."

 

Анастасия Феос, трудотерапевт

"Г-н А. К. , 66 лет, приехал в реабилитационный центр «Гармония» с диагнозом "ишемический инсульт с правой гемиплегией." Пациент в первые дни госпитализации был прикован к постели, не  в силах есть самостоятельно, но и обслужить себя и даже принять сидячее положение. Изначально мы начали тренироваться есть левой рукой, которая является здоровой и со второй недели пациент начал есть сам. Затем мы начали обучать пациента  из положения лежа принимать положение сидя на кровати и менять позиции. После нескольких сеансов, пациент начал "двигаться" сам, принимать сидячее положение и передвигаться в инвалидной коляски под присмотром. Наконец, мы начали тренировки верхней и нижней части тела с помощью специальных методов и больной сегодня одеваться сам". 

Апостолос Кукутсис, физиотерапевт

"28/04/2014 в реабилитационный центр Гармония поступил пациент 79 лет, который страдал от Ишемической Инсульта Головного Мозга с правой гемиплегией, афазией . В середине мая пациент  научился сидеть с помощью врача. Итак, для того, чтобы стоять лучше  пациент следовал балансу, который помогал  ему лучше поддерживать своё тело и даже равновесие в вертикальном положении. 01/06/2014 пациент встал на брусья с минимальной помощью терапевта. Он попытался ходить с помощью терапевта, ему удалось хоть за счет применения специального ортеза на нижней конечности (kletzak типа). Теперь пациента ходит на брусьях с минимальной помощью терапевта и его ходьба улучшается день ото дня. Я надеюсь и верю, что  смогу увидеть его с 4-х опорной тростью, потому что это будет большим достижением для меня в отношении того, что мы делали до сих пор с пациентом. "

Харис Антониадис, физиотерапевт

"В конце августа 2013г.  в Р/Ц  Гармония  поступила г-жа К.А.. с переломами шейного и грудного позвонков и левого плечевого сплетения после автомобильной аварии. Пациентка была госпитализирована уже в течение 50 дней в реанимации, когда его перевели к нам в центр с болью в затылочной кости, правой ягодицы и левой икроножной мышцы. Кроме того у неё была боль в правом колене и бедре и левом плече из-за неподвижности в больнице.
В первые дни своего пребывания в центре, пациентка была в очень плохом состоянии, без движения  и не имела практически никаких контактов с окружающими.  Как только её состояние стабилизировалось  мы начали упражнения в постели, так как было запрещены упражнения в сидячем положении из-за переломов. Нашей основной  задачей было укрепить мышцы и улучшить дыхательную функцию пациентки.
Через месяц, в сотрудничестве с трудотерапевтом, нам удалось привести пациента в сидячее положение и поддерживать себя, при обязательном  применении шейно-грудного ортеза . Через  два месяца она начала ходить на  брусьях с частичной помощью. За четыре месяца, на Рождество 2013, пациентка смогла ходить практически самостоятельно при поддержке 4-х опорной трости и она приобрела очень хороший баланс и могла самостоятельно себя обслуживать в значительной степени. То что порадовало меня, как терапевта, это то, что я смог помочь человеку, который был в очень плохом физическом и психологическом состоянии, начать ходить и реинтегрировать  в повседневную жизнь. "

Пасхалис Захарис, физиотерапевт

"Пациентка  г-жа Е..поступила в Р/Ц Гармония  после длительного  пребывания в больнице из-за перелома вертлужной впадины левого тазобедренного сустава. Перелом не оперировался, так как врачи считали, что пациентка поступила  в нашу клинику с кожными шинами. Очень богатая медицинская история, и особенно плохая клиническая картина пациента, значительно осложнили медицинский и физиотерапевтический план. Следует отметить, что фибрилляция предсердий, которыми страдала пациентка ещё больше осложняли задачу.

Проходили дни, боль утихла, пациентка начала двигаться. Особое внимание было уделено тому, чтобы успешно поднять её с постели. Движения осторожны и спокойны, так как пациентка страдала подагрическим артритом в верхних и нижних конечностях и от нескольких старых переломов, так что страх был большим. С помощью комбинированных методов нам удалось научить её ходить при помощи опоры типа П.  Нам удалось обучить пациентку правильной походке и правильной функциональности движений. Пациентка покинула Р/Ц «Гармония», опираясь на 4-х опорную трость." 

Никос Канакис, Физиотерапевт

 

«Г-н А. П.  пришел в наш центр для реабилитации из больницы общего профиля с диагнозом инсульт. Пациент в первые дни госпитализации был прикован к постели, не в силах прийти в сидячее положение с проблемами восприятия и движения. Сейчас, спустя три месяца после того дня, как г-н А. П. выписался из центра, он живёт в своем доме без помощи близких, ходит с помощью опоры не имея, серьезных проблем  с движением в повседневной жизни  и он полностью интегрировался в общество друзей и родственников. Это было достигнуто после сотрудничества г-А. П. со средним медицинским персоналом центра и научно подготовленными  терапевтами, которые сделали всё, чтобы заставить его вернуться к своей повседневной жизни. При правильном лечении и образования на каждом этапе он смог принять  сидячее положение без посторонней помощи. Путем укрепления организма и правильного использования конечностей, он мог принять сидячее положение самостоятельно. После этого г-н А. П. встал и попытался ходить. Вскоре он научился правильной походке. Таким образом, после трех месяцев сотрудничества  с физиотерапевтом, пациент достиг желаемых результатов для себя: иметь возможность снова ходить и гулять со своими друзьями, как раньше. "​